• Wielertrimclub DHL
  • Wielertrimclub DHL
  • Wielertrimclub DHL

Reglement DHL

 

 

Dit reglement is van toepassing op alle leden en geldig tijdens alle recreatieve tochten van de vereniging.

1.DHL appeltjesgroen 3D

Elk jaar is er een algemene ledenvergadering waarop ieder lid zijn/ haar mening kenbaar mag maken en waar er over de voorstellen van de bestuurders gestemd kan worden. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslissen de leden tijdens de algemene ledenvergadering. Wijzigingen in dit reglement kunnen alleen worden genomen door / op de algemene vergadering.

2.

Toelating van nieuwe leden wordt bepaald door / op de algemene ledenvergadering.

3.

Elk lid betaalt contributie voor het gehele fietsjaar, - dit loopt van januari t/m december waarvan de hoogte jaarlijks vastgesteld wordt door de algemene ledenvergadering. Diegene die de voorgeschreven termijn van contributiebetaling overschrijdt, wordt automatisch van de ledenlijst afgevoerd.

4.

Lid van DHL is hij/zij die ingeschreven staat in de ledenlijst en afmelding dient schriftelijk bij een bestuurder te gebeuren. Bij afmelding vóór 1 januari is komend jaar geen contributie meer verschuldigd.

5.

Aanschaf van het meest recente clubtenue is verplicht en dit wordt gedragen tijdens alle georganiseerde tochten. Tijdstip van vertrek wordt aangegeven op de routeplanning en plaats van vertrek is vanaf hoek Burg. van Mulkenstraat / Bandkeramiekersstraat (Henk Gobbens).

6.

Tijdens fietstochten is het dragen van een valhelm verplicht.

7.

Er wordt gefietst met maximaal twee personen naast elkaar mits het verkeer dit toelaat en niet op de linkerweghelft. Als de verkeersdrukte te hoog is, wordt er achter elkaar gefietst.

8.

Afhankelijk van de vastgelegde route wordt vóór aanvang door de aanwezige leden bepaald of er gezamenlijk of in twee groepen gereden wordt. Wijziging van de route op een later tijdstip gebeurt alleen dan, als daar een goede reden voor is en met goedkeuring van de groep.

9.

Bij het voortijdig verlaten van de groep gelieve dit tijdig aan de routeleider te melden. De routeleider kent de geplande route en hij ziet tevens toe op een verantwoord en sportief verloop van de fietstocht door de deelnemers.

10.

De deelnemers dienen zich onder alle omstandigheden te houden aan de van kracht zijnde internationale, nationale, regionale en lokale verkeersregels, -borden en -instructies. De verkeersregels worden ten allen tijde in acht genomen.

11.

Geef tijdig een teken bij gevaarlijke situaties of obstakels. Voorkom hinder voor de andere weggebruikers. Reageer altijd op een nette manier, wees een heer in het verkeer.

12.

Bij afdalingen altijd voldoende afstand bewaren en géén onnodige risico’s nemen.

13.

Na obstakels, bochten en het oversteken van wegen e.d. wachten tot de groep compleet is.

14.

Denk eraan dat niet de prestatie telt, maar de veiligheid en het plezier om samen te fietsen.

15.

Ieder lid rijdt mee op eigen verantwoordelijkheid. Bij persoonlijk ongeval of schade, alsook bij schade aan derden, kan de club niet verantwoordelijk gesteld worden. Een persoonlijke WA-verzekering is daarom zeer aan te bevelen.

16.

De tochten van WTC DHL hebben een recreatief karakter: elke wedstrijdvorm tussen deelnemers is dan ook verboden.

17.

De deelnemer is er zich van bewust dat hij fysiek in staat moet zijn de fietstocht met goed gevolg te kunnen afleggen. De organisatie draagt hiervoor géén enkele verantwoordelijkheid.

18.

Wij deponeren afval van drinken en eten op de daarvoor geëigende plek: de afvalbak dus. Laten we in de mooie natuur en de door ons bezochte wegen en lokaliteiten een graag geziene gast zijn. Houdt de naam van WTC DHL hoog.

19.

Clubkameraadschap onderweg moet een garantie zijn om opgelopen pech en tegenslag samen te overwinnen. “SAMEN UIT en SAMEN THUIS” blijft het motto voor plezierige tochten.

20.

Leden die door wangedrag in woord of daad of op andere wijze de belangen van de vereniging schaden, kan door de meerderheid van de leden tijdens een ledenvergadering het lidmaatschap worden ontnomen.

21.

Niet-leden mogen ook deelnemen aan de fietstochten op proef. 

 

Met vriendelijke groet namens allen,

Piet, Wil en Theo