• Wielertrimclub DHL
  • Wielertrimclub DHL
  • Wielertrimclub DHL

Reglement Fiets 3-daagse

DHL appeltjesgroen 3D

Algemeen

 

Artikel 1 Verantwoording en uitvoering 


a) Jaarlijks organiseert wielertrimclub “DHL” een fietstocht voor wielerliefhebbers, genaamd de FIETS 3-DAAGSE vanuit cafe “Oos Heim” gelegen aan de Stationsstraat 87 Elsloo in Limburg

 

b) Wielertrimclub “DHL” heeft in dit kader benoemd: 

• een 3-DAAGSE commissie, belast met de uitvoering van de bepalingen in dit reglement en het toezicht op het verloop en coördinatie van deze FIETS 3-DAAGSE.

deze commissie bestaat uit de leden van de wielertrimclub “DHL”.

• een werkgroep, belast met de noodzakelijke voorbereidingen, het uitzetten en de relevante organisatorische zaken rondom de FIETS 3-DAAGSE.

deze werkgroep staat onder leiding van de commissie.

 

c) De administratieve uitvoering ligt bij de commissie.

 

 

Artikel 2 Commissie 


a) De onder artikel 1 vermelde commissie draagt in ieder geval zorg voor:

• de naleving van de bepalingen in dit reglement.
• het nemen van maatregelen als bedoeld in dit reglement.
• de indeling en organisatie van de FIETS 3-DAAGSE.
• de contacten met leden van “DHL”, hulpverleners en andere vrijwilligers.

 

b) De commissie is tevens bevoegd klachten, aan- en/of opmerkingen van de deelnemers in behandeling te nemen en naar hun inzicht af te handelen; deze commissie beslist niet eerder dan nadat zij zich heeft laten informeren omtrent de gehele situatie.

 

 

Gerechtigdheidfiets3daagse

 

Artikel 3 Aantal deelnemers 

 

a) Het aantal deelnemers wordt vastgesteld door de commissie.

 

b) Deelname staat open voor iedereen.

 

c) De commissie bepaalt jaarlijks met welke deelnemers en doelgroepen als bedoeld onder b) mag worden uitgebreid.

 

d) Jaarlijks nemen de leden van wielertrimclub “DHL” ter uitvoering van het vorenstaande een beslissing.

  

 

Artikel 4 Deelname 


a) Deelnemen kan men door middel van inschrijving.

 

b) De deelnemer is er zich van bewust dat hij fysiek in staat moet zijn de fietstocht met goed gevolg te kunnen afleggen.

De organisatie draagt hiervoor géén enkele verantwoordelijkheid.

 

c) De deelnemer beseft dat deelname aan de fietstocht een voorbereiding vereist: deelnemers worden geacht hieraan te hebben voldaan.

 

d) De deelnemer volgt alle aanwijzingen van de organisatie stipt op.

 

e) Deelname geschiedt op eigen risico.

 

 

 

De fietstochtfiets3daagse


Artikel 5 Aard van de fietstocht 


a) De fietstocht heeft een puur recreatief karakter: elke wedstrijdvorm tussen deelnemers is verboden.

 

b) Ingeval deelnemers zich niet aan het bepaalde onder a) houden, of zich anderszins niet verantwoord of onsportief gedragen, worden zij uit de fietstocht verwijderd: een en ander ter beoordeling van de routecommissarissen.

 

  

 

Artikel 6 Verkeersregels

 

a) De deelnemers dienen zich onder alle omstandigheden te houden aan de van kracht zijnde internationale, nationale, regionale en lokale verkeersregels, -borden en -instructies.

 

b) Afwijking van het bepaalde onder a) is enkel mogelijk op aanwijzing van de routecommissarissen.

 

c) Niet naleving van het bepaalde in dit artikel leidt tot verwijdering uit de fietstocht: een en ander ter beoordeling van de routecommissarissen. 

 

 

 

 Artikel 7 Openbare weg 

 

a) De deelnemers dienen er zich van bewust te zijn dat de fietstocht verloopt via de openbare weg.

 

b) Het is de deelnemers dan ook verboden zodanig gedrag te vertonen tijdens de fietstocht dat zij hierdoor het verkeer (incl. voetgangers en fietsers) hinderen respectievelijk in gevaar brengen.

 

c) Deelnemers, die zich aan enige vorm als bedoeld onder b) schuldig maken, kunnen uit de fietstocht verwijderd worden.

 

d) Het vorenstaande staat ter beoordeling van de routecommissarissen.

 

 

 

Artikel 8 Vertrek en ravitaillering fiets3daagse

 

a) Het vertrek van de deelnemers aan de fietstocht is na inschrijving.

 

b) Ongeveer halverwege de fietstocht is een rustpauze en controlepost.

 

 

 

Artikel 9 Fietsvlaggetje  

 

Elke deelnemer wordt door de inschrijfcommissie bij vertrek voorzien van een fietsvlaggetje.

Het fietsvlaggetje dient goed zichtbaar aan de fiets te worden bevestigd.

 

 

 

Slotbepalingen

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid 

 

De organisatie is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte en/of beschadigde bezittingen en/of eigendommen vóóraf, tijdens of na de fietstocht van de deelnemers.

 

 

Artikel 11 Onvoorzien 

 

In alle zaken waarin dit reglement niet voorziet, beslist de commissie met toepassing van het vermelde onder artikel 2.

 

 

Artikel 12 Werking

 

Dit reglement is van kracht met ingang van 15 april 2009 en geldt tot nader order.